Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Valdres Dyrefysioterapi samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med tjenestene klinikken leverer.

Valdres Dyrefysioterapi’s eier og daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, og har i henhold til personvernforordningen ansvar for at dine personopplysninger behandles lovlig.

Registeransvarlig og kontaktansvarlig for spørsmål angående personvern

Valdres Dyrefysioterapi

v/ Anja Tschauschner

Vestsidevegen 2243

2967 Lomen

Org.nr:  NO 893852352 MVA

 

1.  Formålet med behandlingen av personopplysningene

Valdres Dyrefysioterapi benytter dine personlige opplysninger for å kunne utføre klinikkens tjenester til behandling av ditt kjæledyr – til det beste for dyret og deg som eier. Personopplysningene blir også brukt for administrering av ditt kundeforhold, deriblant fakturering og innkallinger/påminnelser som sikrer dyret ditt god helse.

Videre bruker jeg personopplysninger til analysering av kundeforhold, samt til utvikling av ulike tjenester, som nettjenester og timebestilling. Personopplysninger kan også brukes til direkte markedsføring, slik som masseutsendelse av e-post, dersom du har samtykket til dette. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

 

2.  Det juridiske grunnlaget for håndteringen

Valdres Dyrefysioterapi har rett til å håndtere dine personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 a og c og EUs personverndirektiv 95/46/EF Artikkel 6 §1c i den nye personvernforordningen av 25. mai 2018, fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre tjenestene klinikken leverer og for å sikre dine vitale interesser som kunde.

Valdres Dyrefysioterapi kan også håndtere personopplysninger på grunnlag av tillatelse etter EUs personverndirektiv av 25. mai 2018 95/46/EF Artikkel 7. Dette gjelder blant annet utsendelse av direkte markedsføring.

I tillegg følger Valdres Dyrefysioterapi lover og regler tilknyttet journalføring og regnskapslovgivning.

 

3. Personopplysninger som håndteres
3.1. Journalsystem

Når du kontakter Valdres Dyrefysioterapi, oppretter jeg en journal på deg og ditt dyr i et elektronisk journalsystem.

I journalsystemet behandler jeg følgende opplysninger om deg som kunde:

  • for-, mellom- og etternavn
  • postadresse
  • telefonnummer
  • e-postadresse
  • opplysninger om kjæledyr; deriblant fødselsdato, rase osv.
  • opplysninger som gjelder betaling, fakturering og inkasso

I noen tilfeller kan jeg også registrere navn, telefonnummer, e-post og midlertidig adresse til en sekundær kontaktperson for ditt kjæledyr. En sekundær kontaktperson kan for eksempel være en dyrepasser eller andre familiemedlemmer.

3.2. Behandling av kundespesifikke påminnelser

Valdres Dyrefysioterapi sender ut bekreftelse og påminnelser til behandlinger som er avtalt. Dette er en automatisert prosess og bekreftelser/påminnelser ifm behandlingstimer sendes ut ved manuell bestilling, dvs. bestilling via telefonsamtale/epost og også ved online-booking. Du får slike påminnelser tilsendt per e-post.

3.3. Annet bruk for personopplysninger

Ved masseutsendelse av informasjonsskriv og nyhetsbrev som omhandler markedsføring eller invitasjoner til temakvelder, kundekveld m.m. vil du i forkant bli bedt om å gi ditt samtykke. Dette samtykke kan når som helst trekkes tilbake.

3.4. Timeavtaler

I den elektroniske timeboken registrerer jeg de avtaler jeg har med deg som kunde. Jeg lagrer her ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og navn og alder på ditt dyr.

3.5. Betaling

Systemet for å håndtere betaling samkjøres med journalsystemet, og behandlingen av dine personopplysninger skjer slik beskrevet i denne personvernerklæringen under punkt 3.1. om journalsystem.

 

4. Hvordan personopplysningene innsamles

Valdres Dyrefysioterapi samler i hovedsakinn personopplysninger fra kunden selv, som for eksempel når du fyller ut skjema for online-timebestilling eller bestiller time per telefon/e-post e.l. I tillegg vil jeg reistrere ytterligere informasjoner om ditt kjæledyre i journalsystemet for å sikre den beste oppfølging av hvert enkelt dyr.

Valdres Dyrefysioterapi må behandle dine personopplysninger for å kunne tilby klinikkens tjenester. Dersom du ikke vil oppgi de personopplysningene som er nødvendige, kan ikke klinikken tilby en fullverdig behandling av ditt dyr.

 

5. Personopplysningenes mottakere eller mottakergrupper

Dine personopplysninger oppbevares i all hovedsak kun i klinikkens journal- og betalingssystem som omfattes av denne personvernerklæringen. Det er kun meg selv som terapeut som er i direkte kontakt med deg og ditt dyr, har tilgang til dine personopplysninger. I tillegg har personer som trenger tilgang til journalsystemene på grunn av andre arbeidsoppgaver også tilgang til dine personopplysninger. Det kan være tilfelle når det trengs ytterlige diagnostisering (for eksempel bildediagnostik) hos veterinærkontoret/dyreklinikk.

Behandlingen av personopplysningene utføres av valgte eksterne tjenesteytere, som bedriften som utvikler og drifter klinikkens journalsystem og som håndterer fakturering (Hano AS).

Personopplysninger blir som hovedregel ikke gitt videre til tredjepart eller overført utenfor EU eller EØS. Unntak er opplysninger som sendes ditt forsikringsselskap i tilfeller der du selv ønsker å søke erstatning for behandlinger utført av Valdres Dyrefysioterapi. Unntak gjelder også i de tilfellene hvor du ønsker at jeg sender opplysninger/journal til en annen dyrlege i forbindelse med henvisning.

Valdres Dyrefysioterapi går inn for å beskytte personopplysningene klinikken håndterer mot uberettiget tilgang til opplysningene samt mot annen ulovlig behandling med de midlene de innenfor rimelighetens grenser har tilgang til, som brannmurer og andre tekniske hjelpemidler.

 

6. Oppbevaringstiden for personopplysningene

Personopplysningene blir oppbevart så lenge det er nødvendig med tanke på målene med behandlingen av opplysningene eller for å kunne oppfylle klinikkens juridiske forpliktelser.

Personopplysninger som ligger i klinikkens journalsystem blir oppbevart i minst 10 år, eller så lenge det regnes med at dyret lever. Valdres Dyrefysioterapi er ikke forpliktet til, men forholder seg iht god forretningsskikk til Journalforskriften og krav til oppbevaring av personopplysninger knyttet til forkriften.

Valdres Dyrefysioterapi er forpliktet til krav knyttet til regnskapslovgivning.

 

7. Dine rettigheter som kunde

Du som kunde har rett til å få utlevert dine personopplysninger, informasjon om hva personopplysninger er brukt til, samt journalen til ditt dyr, i samsvar med reguleringene om personvern. Du har videre rett til å få feil opplysninger endret eller få utfylt manglende opplysninger, uten unødvendige forsinkelser. Du har også rett til å få beskjed dersom jeg i spesielle tilfeller behandler dine personopplysninger eller samler inn andre persondata om deg, enn hva som er beskrevet i denne erklæringen.

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet dersom:

  • personopplysningene ikke behøves til de formålene de er samlet inn for eller som de ellers er behandlet for (jfr. Journalforskriften 14)
  • den registrerte trekker tilbake tillatelsen, dersom behandlingen er basert på en tillatelse

Du har rett til å reservere seg mot at personopplysningene blir benyttet til direkte markedsføringsformål. Behandlingen av slike personopplysninger avsluttes etter at du har trukket tilbake din tillatelse for dette.

Spørsmål rundt Valdres Dyrefysioterapi’s behandling av personopplysninger kan sendes via e-post til: post@valdresdyrefysioterapi.no.

 

8. Retten til å klage til tilsynsmyndighetene

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at Valdres Dyrefysioterapi behandler opplysninger i strid med regelverket.